Impressum

Hilti Corporation
Feldkircher Strasse 100  I  P.O. Box 333
9494 Schaan
Liechtenstein

Phone +423-234 2111  I  F +423-234 2965

www.hilti.group

Rechtsform: Aktiengesellschaft I Sitz: 9494 Schaan
HR-Nr.: FL-1.011.557-0 I VAT-Nr.: 50 555Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein
© 2013-2014, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O.